Privacyverklaring

Meisje op zee, gevestigd aan Clarastraat 3, 5366 AK Megen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Meisje op zee, t.a.v. Sietske Mol
Clarastraat 3, 5366 AK Megen
0641196776
www.meisjeopzee.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Meisje op zee verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. De persoonsgegevens die ik verwerk, zijn:
– Je voor- en achternaam
– Je adresgegevens
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt.
Meisje op zee verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Meisje op zee verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Het verzenden van mijn nieuwsbrief.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.
Meisje op zee verwerkt ook persoonsgegevens indien wettelijk verplicht, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Meisje op zee bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst, 7 jaar na het betalen van de betreffende factuur en in het geval van de nieuwsbrief na wederopzegging.

Delen van persoonsgegevens met derden
Meisje op zee verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Meisje op zee en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sietske@meisjeopzee.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Meisje op zee wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Meisje op zee neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via sietske@meisjeopzee.nl.